Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje zgodne z art. 13 Ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Dekretu 30.06.2003, n 196 o ochronie danych osóbowych oraz innych podmiotów, wszelkie informacje I dane przekazane przez klientów Rental in Rome, oraz ich przetwarzanie, podlegają ochronie I zakazowi ich rozpowszechniania przez Rental in Rome w rozumieniu wyżej wspomianej ustawy. Przez przetwarzanie danych I informacji rozumie się każde działanie lub szereg działań, wykonanych także bez urzycia urządzeń elektronicznych służących do ich przechowywania, rejestracji, zapisywania, konsultacji, przetwarzania, modyfikacji, selekcjonowania, odzyskiwania, porównywania, wykorzystania, przesyłania, blokowania, komunikowania, usuwania i niszczenia danych, także  tych niezarejestrowanych w bazie danych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykorzystanie danych przez Rental in Rome odbywa się przy zachowaniu zasad rzetelności, uczciwości I przejrzystości z zachowaniem pełnej ich ochrony prywatności I praw klienta,

Zgodnie z art. 13 Ustawy, zapewnia się poniższe informacje.

Wykorzystanie danych następuje:

a) w celu: zapewnienia współpracy z klientem, zarządzanie umową zawartą z klientem, komunikację w  celu zapewniania innych usług Rental in Rome.

b) będzie wykonywane ręcznie lub w systemie tele-infomatycznych

c) dane mogą zostać przekazane służbom bezpieczeństwa publicznego oraz przediębiorstwom I agentom współpracującym z  Rental in Rome. Zgodnie z art. 13, punkt 1, litera d) informujemy także o innych podmiotach zajmujących się przechowywaniem danych (jeśli takie zostaną wskazane), którym mogą zostać przekazane dane oraz o celu ich przekazania.

Informujemy, że podanie odpowiednich danych jest obowiązkowe, a w sytuacji ich braku nie dochodzi do zawarcia umowy.

Ponadto, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna I nie wpływa na dalsze badanie, statystyki rynku, przesyłanie materiałów  informacyjnych , wykonywanie działań w celu sprzedaży I lokowania produktu I usług, wysyłania informacji handlowych, wysyłania komunikatów handlowychinteraktywnych, także w rozumieniu art. 10 Dekretu 185/1999 przez Rental in Rome przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej, systemów połączeń automatycznych bez udziału operatora lub faxu.

Nie jest wymagana zgoda na otrzymywanie niezamawianych informacji handlowychw rozumieniu art. 9 Dekretu z 9 kwietnia 2003, nr 70 implementującego dyrektywę o Handlu Elektronicznym 2000/31/CEE, zgodnie z która niezamawiane informacje handlowe musza być niezwłocznie i jednoznacznie przedstawione jako takie, a także wskazywać adres, pod który odbiorca może się zgłosić, w celu zaniechanie ich przesyłania.

Braz zgody Klienta na przetwarzanie danych w celach handlowychwymienionych powyżej nie może powodować żadnych ujemnych konsekwencji.

Informacje dotyczące podmiotu przetwarzającego dane są następujące: Rental in Rome, siedziba przy Via dei Riari 55, Roma, 00165, E-mail info@rentalinrome.com , osoba  odpowiedzialna Jacopo Calabrò

Dane, o których mowa, podlegają także wewnętrznym regulacjom oraz innym normom i zasadom w przedmiocie ochrony danych osobowych określonych obowiązujących w sektorze.

Klient może w kazdym momencie I bez spełniania wymagań formalnych, poprzez odpowiedni formularz przygotowany przez Organ Nadzorujący Ochronę Danych zwrócić się do podmiotu przechowującego dane w celu ich ochrony oraz wykonania przysługujących mu praw tak, jak w art. 7 ustawy.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z “Dekretem 196/03”*


Odkryj inne lokalizacje

Fontanna di Trevi
  • 45 Apartamenty
Piazza Navona
  • 97 Apartamenty
Schody Hiszpańskie
  • 86 Apartamenty
Świętego Piotra
  • 113 Apartamenty
Koloseum
  • 57 Apartamenty
Trastevere
  • 100 Apartamenty
Parioli
  • 15 Apartamenty
Stajca Termini
  • 34 Apartamenty
Campo de' Fiori
  • 42 Apartamenty
Inne lokalizacje
  • 36 Apartamenty